Press konferencija ispred Bosanske akademije nauka i umjetnosti „Kulin ban“

Možda vas zanima

Akademik prof.dr. Suad Kurtćehajić:
Dodik bespravnim vraćanjem  nadležnosti dovodi Bosnu i Hercegovinu na ivicu rata

Predsjednik Bosanske akademije nauka i umjetnosti „Kulin ban“ akademik prof.dr. Suad Kurtćehajić je istakao da je Milorad Dodik  danas najveća prijetnja miru u Bosni i Hercegovini. Govori da neće biti rata, a u  entitetu Rs  se naoružavaju do  zuba. Pritom Vučić govori da neko hoće da ukine  entitet Rs a ista pravi proces razbijanja Bosne i Hercegovine sa međufazom koju Dodik naziva samostalnom Republikom srpskom u okviru Bosne i Hercegovine.  Dodik  kaže da poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine o čemu govori i Vučić. Međutim država ima i suverenitet koji se nastoji prikazati kao podijeljen  iako  se nigdje u Ustavu BiH ne pominje suverenitet entiteta već samo države Bosne i Hercegovine. Suverenitet  je nedjeljiv osim u državama koje su voljno odlučile da stvore uniju na koju su prenijele vanjski suverenitet  i jedan dio unutrašnjeg suvereniteta a drugi dio  zadržali  za sebe. Međutim mi danas u savremenom svijetu nemamo državu koja je unija po svom obliku državnog uređenja.

Priča da su entiteti stvorili Bosnu i Hercegovinu koja predstavlja uniju ili državnu zajednicu nema nikakvog pravnog uporišta jer je potpisom ugovornih strana u Parizu stvorena Bosna i Hercegovina sa dva entiteta. Bez potpisa Predsjednika  Republike Bosne i Hercegovine ne bi bilo entiteta Republike srpske već bi se samo moglo govoriti o okupiranoj teritoriji  Republike Bosne i Hercegovine od paravojnih snaga.

Entitet Republika srpska nije republika u pravnom statusu nego samo u nazivu ima termin republika s tim što naziv nije Republika srpska već entitet Republika srpska.

Zakon o zabrani negiranja genocida od strane Visokog predstavnika kao civilizacijska vrijednost koja pravno sankcioniše omalovažavanje presuda međunarodnih sudova, te odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da su šume na prostoru entiteta Rs vlasništvo države BiH bile su okidač za Dodika da krene u sumanutu protivpravnu akciju vraćanja nadležnosti  koje su visoki predstavnici dali državi Bosni i Hercegovini  na entitetsku razinu, a sve pod izgovorom da se sve treba vratiti na izvorni Dejton odnosno fabričke postavke.

Međutim  izvorni Dejton ili preciznije rečeno njegov Aneks 4 u sebi sadrži evolutivnu odredbu  sadržanu u članu 3.  stav 5. koja govori o  dodatnim nadležnostima države Bosne i Hercegovine. u tom smislu akademik Kurtćehajić elaborira sadržaj odredbe  člana 3. Ustava Bosne i Hercegovine  koja se odnosi na nadležnosti države Bosne i Hercegovine.

 Član 3. stav 1. govori o deset takstativno navedenih nadležnosti: vanjska politika , vanjskotrgovinska politika, carinska politika, monetarna politika, finansiranje institucija i međunarodnih obaveza BiH, politika i regulisanje pitanja  imigracija, izbjeglica i azila, provođenje  međunarodnih i međuentitetskih krivičnopravnih propisa, uključujući i odnose sa Interpolom, uspostavljanje i funkcionisanje zajedničkih i međunarodnih komunikacijskih sredstava, regulisanje međuentitetskog transporta i kontrola zračnog prometa.

Odredba na koju se Dodikovi pravnici pozivaju kao pravni osnov da su  državi Bosni i Hercegovini  date nadležnosti koje joj ne pripadaju je data u članu 3. stav 3. a) Sve vladine funkcije i ovlašćenja koja nisu ovim Ustavom izričito povjerena institucijama Bosne i Hercegovine pripadaju entitetima.

Tumačenje Dodikovih pravnika je da državi  na osnovu ove odredbe pripada samo deset taksativno navedenih nadležnosti

I to bi bilo tako da ne postoji odredba koja u  članu  3. stav 5. govori o dodatnim nadležnostima koje također pripadaju Bosni i Hercegovini.

U odredbi o dodatnim nadležnostima stoji:

  1. Dodatne nadležnosti

„a) Bosna i Hercegovina će preuzeti nadležnost u onim stvarima u kojima se o tome postigne saglasnost entiteta; stvarima koje su predviđene u Aneksima 5 – 8 Opšteg okvirnog sporazuma; ili koje su potrebne za očuvanje suvereniteta, teritorijalnog integriteta, političke nezavisnosti i međunarodnog subjektiviteta Bosne i Hercegovine, u skladu sa podjelom nadležnosti među institucijama Bosne i Hercegovine. Dodatne institucije mogu biti uspostavljene prema potrebi za vršenje ovih nadležnosti.

Visoki predstavnik je jedina  osoba  koja može dati tumačenje šta je to potrebno dati u nadležnost  BiH  da bi se  ispunio sadržaj  dijela ove odredbe koji se odnosi na suverenitet, teritorijalni integritet, političku nezavisnost i međunarodno pravni subjektivitet Bosne i Hercegovine i to na osnovu Aneksa X kojim je  Visoki predstavnik ustanovljen i člana 5. tog aneksa  gdje jasno i nedvosmisleno stoji da je on konačni tumač civilnog dijela Daytonskog sporazuma,  dakle svega osim Aneksa 1 koji se odnosi na vojnu implementaciju.

Ova odredba je postavljena u jasnoj i izričitoj formi da će Bosna i Hercegovina preuzeti u nadležnost sve ono što potpada pod ovu odredbu.

Ova odredba je alternativno postavljena i Visokim predstavnicima nije trebala suglasnost za prijenos nadležnosti sa entitetske na  državnu razinu ali oni su tu suglasnost dobili čime su dodatno  učvrstili prijenos nadležnosti.

Entitetima ostaje u nadležnost sve ono što nije dato državi Bosni i Hercegovini na osnovu člana 3. stav 1.  koji taksativno određuje nadležnosti i člana 3. stav. 5. koji omogućava Bosni i Hercegovini dobijanje dodatnih nadležnosti.

Postojanje odredbe o dodatnim nadležnostima bi bilo potpuno besmisleno kada bi Bosni i Hercegovini pripadale samo nadležnosti date u članu 3. stav1.

S obzirom na sadržaj odredbe o dodatnim nadležnostima i način kako su one prenesene na državni nivo vraćanje tih nadležnosti sa državne na entitetski nivo je jedino moguće ako se entiteti slože i to prihvati Visoki predstavnik.

Dodikov metod da to uradi na osnovu odluke Narodne skupštine entiteta Republika srpska što je  započelo sa Agencijom za lijekove je udar na državno uređenje koje  Bosnu i Hercegovinu čini praznom ljušturom i fantomskom državom, te je prema mišljenju akademika Kurtćehajića potrebno  hitno i najstrožije sankcionisanje  entiteta Republika srpska od strane cijele međunarodne zajednice,  a prije svih Ujedinjenih nacija i Evropske unije, te hitno suspendovanje Milorada Dodika i njegovih ključnih ljudi iz političkog života Bosne i Hercegovine. U protivnom može doći do nesagledivih posljedica jer je teško povjerovati da  će Bošnjački narod koji  je najbrojniji i ima višestoljtne korijene na ovim prostorima dozvoliti  da mu nestane njegova jedina domovina.

Nedavno objavljeno