BANUK “Kulin ban”: Sve probosanske snage trebaju zahtijevati vraćanje Republike Bosne i Hercegovine

Očigledno je da se u entitetu Rs ozbiljno manipulira pravom i da se pokušava prikazati da je aktivnost „vraćanja“ nadležnosti u skladu sa pravom a u stvari predstavlja grubu povredu Dejtonskog sporazuma i Ustava BiH kao njegovog imanentnog dijela

Možda vas zanima

Na Press konferenciji u organizaciji Bosanske akademije nauka i umjetnosti „Kulin ban“i Saveza udruženja boraca Patriotske lige BiH na temu: Dodikovo „vraćanje“ nadležnosti sa državne na entitetsku razinu je izlazak iz Dejtonskog sporazuma i aktivira pravo na vraćanje Republike Bosne i Hercegovine Predsjednik Bosanske akademije nauka i umjetnosti „Kulin ban“ akademik prof.dr. Suad Kurtćehajić je ukazao da je Dodikova namjera „vraćanja“ nadležnosti  protivdejtonsko i protivustavno djelovanje koje aktivira odredbu Ustavnog zakona koji je donijela Skupština Republike Bosne i Hercegovine 12. decembra 1995. godine gdje u članu 2. stoji:

„Ako se međunarodni mirovni sporazum za Bosnu i Hercegovinu i Ustav Bosne i Hercegovine ne budu provodili, Republika Bosna i Hercegovina može proglasiti nevažećim Međunarodni mirovni sporazum za Bosnu i Hercegovinu i nastaviti da djeluje kao međunarodno priznata, suverena i nezavisna država, u skladu sa Ustavom Republike Bosne i Hercegovine.

Akademik Kurtćehajić navodi da se Dodik  poziva da on poštuje slovo Dejtona i da se on bori za izvorni Dejton te  ubjeđuje sve oko sebe da entitet Rs ima pravo vratiti  nadležnosti  koje su prenesene saglasnošću entiteta na državni nivo. Dodikov pravni tim je  tumačenje Ustava BiH u potpunosti podesio Dodikovim nastojanjima da vrati nadležnosti i ostvari strateški cilj koji se ogleda u samostalnoj Rs u okviru Bosne i Hercegovine što bi bilo samo prvo poluvrijeme koje bi se nastavilo  do potpunog nestanka Bosne i Hercegovine kao države.

S obzirom da je odredba o dodatnim nadležnostima sadržana u članu 3. stav 5. Ustava Bosne i Hercegovine i da je tom odredbom predviđeno da Bosni i Hercegovini pripadaju ne samo taksativno navedene nadležnosti  sadržane u članu 3. stav 1. (vanjska politika, vanjskotrgovinska politika, carinska politika, monetarna politika itd.), već i nadležnosti o kojima se entiteti slože, stvarima koje su predviđene u Aneksima 5-8 ili koje su potrebne za očuvanje suvereniteta, teritorijalnog integriteta, političke nezavisnosti i međunarodnog suvereniteta Bosne i Hercegovine jasno je da po tri osnova Bosni i Hercegovini pripadaju dodatne nadležnosti. S obzirom da su se entiteti složili o svim prenesenim nadležnostima prenos je izvršen na osnovu prvog dijela odredbe o dodatnim nadležnostima. Ustav ne predviđa mehanizam vraćanja nadležnosti. Dodikov pravni tim smatra da je osnov vraćanja jer data suglasnost za prijenos nadležnosti nikada nije provedena kroz promjene Ustava BiH. Međutim  dodatne nadležnosti su predviđene Ustavom BiH ali nigdje ne stoji da dodatne nadležnosti zahtijevaju promjenu ustava što znači da se i drugim pravnim aktima (zakonom, odlukom Visokog predstavnika može izvršiti prenos nadležnosti). A da ne govorimo o tome da treći dio te odredbe (..sve ono što je potrebno da se očuva suverenitet, teritorijalni integritet…) omogućava Visokom predstavniku kao konačnom tumaču civilnog dijela Dejtonskog sporazuma da Bosni i Hercegovini bez saglasnosti entiteta da u nadležnost sve ono što procijeni da potpada pod ovu odredbu.

Kurtćehajić je dalje naznačio da odredba člana 3.stav3. b) potvrđuje punu nadređenost države Bosne i Hercegovine entitetima:

„Entiteti i sve njihove administrativne jedinice će se  u potpunosti pridržavati ovog Ustava kojim se stavljaju van snage zakonske odredbe Bosne i Hercegovine i zakonske odredbe entiteta koje mu nisu saglasne, kao i odluka institucija Bosne i Hercegovine. Opšta načela međunarodnog prava su sastavni dio pravnog poretka Bosne i Hercegovine i entiteta.

Pored nadležnosti Dodik koji se kune u slovo Dejtona osporava presude Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da poljoprivredno i šumsko zemljište ne mogu biti vlasništvo entiteta već državna imovina i brka nadležnosti i vlasništvo a to su dvije različite kategorije.

I najzad pokušavaju se osporiti Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine iako su one konačne i obavezujuće.

Očigledno je da se u entitetu Rs ozbiljno manipulira pravom i da se pokušava prikazati da je aktivnost „vraćanja“ nadležnosti u skladu sa pravom a u stvari predstavlja grubu povredu Dejtonskog sporazuma i Ustava BiH kao njegovog imanentnog dijela.

Zbog toga akademik Kurtćehajić smatra da ukoliko Dodik provede svoju namjeru „vraćanja“ prenesenih  nadležnosti  čime bi entitet Rs jednostrano izašao iz Dejtonskog sporazuma a međunarodna zajednica ne reagira na način koji je adekvatan takvom činu sve probosanske snage trebaju zahtijevati vraćanje Republike Bosne i Hercegovine i njenog tadašnjeg Ustava. Pri tome bi trebalo taj zahtjev uputiti Predsjedavajućem Predstavničkog doma da sazove to tijelo te da većina prisutnih ( kvorum bi bio  najmanje 22 od 42 poslanika) donese dvije odluke. Rezoluciju da Dejtonskog sporazuma više nema zbog jednostranog izlaska iz njegovih okvira entiteta Rs i Deklaraciju o proglašenju Republike Bosne i Hercegovine.

Međunarodna zajednica bi se kod ovakvog raspleta vjerovatno ekspresno uključila u posredovanje u rješenju krize koja se ne bi mogla riješiti bez nove Međunarodne konferencije o Bosni i Hercegovini koja bi morala preferirati građanski princip i Bosnu i Hercegovinu koja bi se satojala od četiri ili više regija.

Ovako više ne ide naglašava akademik Kurtćehajić. Teško da može funkcionisati Bosna i Hercegovina i entitet Rs. Zato je krajnje vrijeme da se nađe model i ustavno ustrojstvo za Bosnu i Hercegovinu koji će uvažiti sve tekovine moderne evropske ustavnosti i omogućiti da Bosna i Hercegovina postane normalna država

Predsjednik Saveza udruženja boraca Patriotske lige BiH general Sulejman Vranj je obraćajući se na Press konferenciji izjavio da je potrebno uvažavati legalne i legitimne institucije države Bosne i Hercegovine i  rješenja unutar tih institucija. Međutim pokušaj Dodikove politike da  zaobiđe institucije države Bosne i Hercegovine i njihove odluke  i nepoštivanje  Ustava Bosne i Hercegovine je grubi nasrtaj na državu Bosnu i Hercegovinu. Patrioti Bosne i Hercegovine  smatraju da je Dodikovo „vraćanje“ prenesenih nadležnosti protivustavni čin koji ima za cilj da Bosnu i Hercegovinu učini praznom ljušturom i državom samo na papiru. Takvo stanje se ne može prihvatiti  i zato se patrioti  Bosne i Hercegovine pridružuju zahtjevima za vraćanje Republike Bosne i Hercegovine a teritorij pod kontrolom Milorada Dodika  pri tome smatrati privremeno okupiranim teritorijem sa punim pravom bosanskih patriota da svim sredstvima ostvare integraciju tih teritorija u pravni poredak Republike Bosne i Hercegovine. Dodiku mora biti jasno da su bosanski patrioti  spremni  Bosnu i Hercegovinu braniti  svim sredstvima pa i oružanim ako to bude trebalo i ako bi bio doveden u pitanje njen teritorijalni integritet i suverenitet podvukao je general Vranj.

Izvor: balkantimes.press

Nedavno objavljeno